slim
samen
werken

De Business Owners in SAFe

Het genereren van klantwaarde is niet voor niets het eerste principe van het Agile Manifesto. Het is de klant die deze waarde ook echt kan toetsen: het liefst in zijn eigen praktijk. Dit eenvoudige principe wordt binnen corporates lastiger door de schaalomvang. Wanneer er aan grootschalige complexe producten zoals zelfrijdende auto’s of grote softwaresystemen gewerkt wordt, dan zijn er duizenden of miljoenen klanten die weer in diverse klantgroepen op te delen zijn. Hoe pakt SAFe deze uitdaging aan?

Business-Owner-in-SAFe

Klanten

SAFe heeft verschillende rollen voor interne en externe klanten. Eén van de rollen is (weinig verassend) die van ‘Customer’: diegene die het product uiteindelijk afneemt en betaalt. Nu kan het zijn dat die klant betaalt voor een (grote complexe) oplossing op maat. Dan kan deze klant zichzelf in allerlei events zoals de Inspect & Adapt (laten) vertegenwoordigen. Daarmee vervullen zij de rol van Business Owner en heeft de klant potentieel een hele actieve bijdrage.

Is er geen specifieke klant? Dan worden de klanten vaak vertegenwoordigd vanuit het management of marketing, die op basis van onderzoek en analyses een beeld hebben van de behoeften en kansen in de markt. Het management zet dan de koers uit, beoordeelt de waarde en bepaalt hoe budget wordt gespendeerd. Belangrijk is dat dit ook gebeurt door producten zo snel mogelijk in de markt te zetten en zo feedback te verzamelen, want anders worden de principes van Agile makkelijk geweld aangedaan.

Business Owner

Wat zijn Business Owners?

Omdat er binnen SAFe met zelforganiserende eenheden gewerkt wordt, hoeft er veel minder gemanaged te worden. Managers worden eerder leiders, die een missie en een visie neerzetten en ervoor zorgen dat teams in staat zijn om decentraal keuzes te maken de medewerkers faciliteren en coachen. Tegelijkertijd blijft het management verantwoordelijk voor de groei van de organisatie en haar mensen, operationele klasse, de bedrijfsresultaten, etc. Deze verantwoordelijkheid ligt binnen SAFe bij de Business Owners. Business Owners zijn dus ‘Lean-Agile Leaders’.

Wat zijn de verantwoordelijkheden?

Business Owners zijn op zakelijk en technisch vlak eindverantwoordelijk om een goed product of dienst neer te zetten. Goed betekent zoal: een geschikte ‘return of investment’, voldoen aan heersende wet- en regelgeving en in lijn met de organisatie. Business Owners zijn bekend met de strategische thema’s die spelen (op Portfolio niveau) en passen hun productvisie hier (mede) op aan. Verder leveren ze een bijdrage aan de eisen die gesteld worden aan de MVP’s en maken ze keuzes om door te gaan of te stoppen met elementen in het programma. Ook beheren zij de budgetten. Naast deze algemene taken hebben zij tijdens de PI Planning een aantal cruciale taken.

Voor de PI Planning

Ter voorbereiding van een PI Planning zijn er een aantal cruciale zaken waar Business Owners zich mee bezig houden, zodat de intensieve PI Planning optimaal kan verlopen. De Business Owners:

 • Geven input tijdens de Backlog refinement sessies, zodat de Product Backlogs optimaal geprioriteerd en voldoende helder zijn.
 • Zorgen voor begrip en draagvlak bij de belangrijkste spelers voor de business doelen van aankomende PI. Denk bijv. aan de Release Train Engineer (RTE), het Product Management en de System Architects.
 • Zo nodig participeren ze in de Pre-PI Planning, zodat er een plan op hoofdlijnen ligt hoe business doelen aankomende PI behaald kunnen worden.
 • Bereiden een introductie voor over de doelen, milestones, afhankelijkheden, etc. voor aankomende PI.

Het resultaat van deze voorbereidingen zijn inspirerende doelen en een algemeen plan voor het behalen van deze doelen.

Tijdens de PI Planning

Business Owners hebben specifieke verantwoordelijkheden tijdens PI Planning. Natuurlijk lichten ze de business context en doelen toe. Ook presenteren ze de missie van de aankomende PI. Ze hebben nog een aantal andere belangrijke verantwoordelijkheden, die veelal samenhangen met het creëren van alignment:

 • Het constant rondlopen en communiceren van de prioriteiten binnen de PI doelen, het communiceren van het overstijgende plan, het beantwoorden van de vragen van teams en andere stakeholders namens de klant, enz.
 • Ze kennen ‘business value’ toe aan features.
 • Goedkeuren van het concept plan voor het behalen van de PI doelen van de Agile Teams.
 • Begrijpen hoe de verschillende plannen samen de PI doelen gaan realiseren.
 • Hebben oog voor belangrijke interne en externe afhankelijkheden, bijvoorbeeld van leveranciers.
 • Deelnemen aan de management review (na dag 1 van de PI planning) om ontdekte problemen op te lossen, de scope aan te passen of compromissen te sluiten.

Na de PI Planning

Ook na de PI Planning houden Business Owners een belangrijke rol. Continue betrokkenheid is een bepalende factor in het succes van de ART. Tijdens de Inspect & Adapt workshops helpt een Business Owner in te schatten hoeveel waarde daadwerkelijk is opgeleverd. Ook nemen ze deel aan workshops waarin problemen getackeld worden. Na de PI Planning blijven ze betrokken bij de Agile Teams, door:

 • Actief te blijven sparren over de alignment wanneer de scope onder druk komt te staan op basis van nieuwe inzichten en issues.
 • System Demo’s bij te wonen en feedback te geven.
 • Indien wenselijk en gepast: het bijwonen van de Iteration Planning en Iteration Retrospectives van de Agile Teams.

Overstijgende taken

De Business Owners vertegenwoordigen ook hun ‘business’ op Solution niveau of Portfolio niveau. Zo nemen ze deel aan de Solution Demo, aan de PI Planning op Solution niveau en helpen deze zo nodig voor te bereiden. Ze kunnen ook de rol van Epic Owner op zich nemen en in die hoedanigheid betrokken zijn bij het Lean Portfolio Management. Ook escaleren Business Owners belemmeringen in de voortgang indien deze niet op programma niveau opgelost kunnen worden. Dit hangt samen met hun taak om de investeringsruimte te creëren voor het verbeteren van de Continuous Delivery Pipeline en de DevOps cultuur.

Anders dan Scrum?

SAFe is veel meer een organisatiemodel, waar Scrum een framework is om projecten te draaien, wordt SAFe gebruikt bij grote en zeer complexe oplossingen. Daardoor verschuiven er toch een aantal verantwoordelijkheden en krijgt het management een belangrijkere rol. Twee belangrijke elementen vallen op.

Ten eerste is het management actief betrokken bij het formuleren van de productvisie, de koers, etc. Daarmee snoept deze rol eigenlijk een aantal verantwoordelijkheden af van de klassieke de Product Owner, zoals we bijvoorbeeld bij het NEXUS framework zien. Daar blijft één Product Owner eindverantwoordelijk (die zich bij kan laten staan door derden). De reden hierachter is dat binnen SAFe zich richt op nog complexere oplossingen. De noodzaak tot extra alignment, het managen van nog meer afhankelijkheden en afstemming tussen nog meer teams wordt dan noodzakelijk. Overigens worden dergelijke verantwoordelijkheden binnen NEXUS toebedeeld aan het NEXUS Integration Team. Kijk bij de keuze van een framework kritisch of dergelijke extra rollen echt nodig zijn. Natuurlijk komen wij hier graag over sparren.

Ten tweede valt mij op dat Business Owners ook kunnen aansluiten bij Iteration Retrospectives van Agile Teams. Aangezien Business Owners ook managementtaken hebben, schuurt dit enigszins met de originele Scrum gedachte. Dan is het erg belangrijk om ook daadwerkelijk de SAFe principes en values (en Scrum values) na te leven. Werk aan de winkel voor Agile Coaches en Scrum Masters!

Wil je vrijblijvend sparren met een van onze consultant welke ontwikkelstap bij jou of je organisatie past? Doen! Neem contact op met ons: tel. 020 2614 195 of info@agilescrumgroup.nl

Ook interessant:

Meer lezen:

Vind je dit artikel interessant?

Volg ons op LinkedIn (we delen onze blogs met je)

Over de auteur: Thijmen Sietsma

Thijmen Sietsma is Agile Coach en consultant. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring als trainer, teamcoach en consultant. Zijn specialisaties zijn motivatie, organisatieontwikkeling en de Agile Mindset. Hij heeft ruime ervaring met het vormgeven van participatieprocessen en het coachen van zelforganiserende teams. Binnen de Agile Scrum Group begeleidt hij Agile Transformaties. Zijn insteek is daarbij altijd maatwerk: samen op zoek naar de cultuur en structuur die optimaal aansluit bij de unieke situatie.