slim
samen
werken

SAFe Principes (9 Bouwstenen Voor Een Fijne Samenwerking)

Het SAFe framework is ontwikkeld vanuit 9 principes.
Alle rollen en gebruiken die het Scaled Agile Framework kent, zijn hierop gebaseerd.

Waarom principes?

SAFe gaat over het uitvoeren en besturen van complexe projecten in complexe omgevingen. Een ‘one size fits all’ aanpak zal dan ook niet altijd werken.

Daarom is het belangrijk de onderliggende principes van SAFe goed te begrijpen om zodoende waar nodig aanpassingen te kunnen doen.

De principes zijn gebaseerd op kennis van Agile, Lean, systeemdenken en observaties bij complexe organisaties.

De 9 principes

• Neem besluiten op basis van economische feiten
• Pas systeemdenken toe
• Ga uit van verandering, houd je opties open
• Ontwikkel incrementeel met snelle, geïntegreerde leercycli
• Baseer mijlpalen op objectieve beoordeling van werkende producten
• Maak zichtbaar dat er gewerkt wordt met kleine, in aantal begrensde, batches
• Hanteer een standaard cadans en synchroniseer de werkzaamheden
• Spreek de intrinsieke motivatie van de kenniswerkers aan
• Decentraliseer besluitvorming

SAFe principe #1: Neem besluiten op basis van economische feiten

Om zo snel mogelijk de meeste waarde en kwaliteit te leveren is het nodig de economische omstandigheden rondom het ontwikkelen van producten en diensten te kennen. Het is van groot belang dat dagelijkse beslissingen genomen worden in de juiste economische context.

Hiervoor is het nodig om een strategie te ontwikkelen en te communiceren met betrekking tot incrementele waardecreatie. Daarnaast is het nodig om een ‘Value Stream Economic Framework’ op te stellen. Dit framework definieert de uitruil tussen risico’s, kosten van uitstel en operationele en ontwikkelkosten, gecombineerd met decentrale besluitvorming.

SAFe principe #2: Pas systeemdenken toe

Een organisatie kan worden beschouwd als een systeem, en zoals we weten zijn systemen complex. Er zijn veel onderling gerelateerde onderdelen (medewerkers, processen) die gemeenschappelijke doelen hebben.

Om de organisatie te verbeteren moet iedereen de doelen van het systeem begrijpen en zich hieraan committeren. Als je slechts een onderdeel van het geheel aanpakt en verbetert, verbeter je dus niet het gehele systeem of de gehele organisatie. SAFe gebruikt systeemdenken om verbeteringen aan te brengen aan de gehele organisatie.

SAFe principe #3: Ga uit van verandering, houd je opties open

Veel methodes om producten te ontwikkelen gaan uit van duidelijk afgebakende design- en einddoelstellingen. Het probleem hiermee is dat indien vooraf de verkeerde doelen zijn gekozen, aanpassingen in de toekomst te lang duren en kunnen leiden tot suboptimale resultaten.

Een betere aanpak is om gedurende een langere periode meerdere opties op het gebied van design en einddoelen open te houden. Empirische data kan dan worden gebruikt om deze opties te verkleinen en zo te komen tot een design waarmee betere (economische) resultaten behaald kunnen worden.

SAFe principe #4: Ontwikkel incrementeel in opvolgende iteraties

Ontwikkel oplossingen incrementeel in een serie opeenvolgende iteraties. Elke iteratie leidt tot een geïntegreerd incrementeel deel van een werkend systeem. Iedere iteratie bouwt verder op de vorige iteratie(s). Door iteratief te werken minimaliseer je risico’s en kun je snel en veelvuldig klantfeedback ophalen.

Resultaten van meerdere iteraties samen kunnen MVP’s vormen zodat snel feedback van de markt verkregen kan worden. Snelle feedback helpt je namelijk bepalen of je op de goede weg bent of eventueel je plan moet bijstellen.

SAFe principe #5: Baseer mijlpalen op objectieve beoordeling van werkende producten

Bedrijven, ontwikkelaars en stakeholders delen de verantwoordelijkheid om te zorgen dat de investeringen die gedaan worden nuttig zijn en blijven. Traditionele ‘waterval’ project methodes met faseovergangen en go/no-go beslismomenten zijn in het leven geroepen om dit te blijven toetsen. Echter, ervaring leert dat deze methodes niet voldoen. Door iteratief te werken, is elke cyclus een moment (mijlpaal) waaraan beoordeeld kan worden of de investering nog steeds relevant is.

SAFe principe #6: Visualiseer en beperk het onderhanden werk

Het is belangrijk om continue flow te bereiken in je organisatie, flow in het proces waarmee ideeën worden omgezet in producten en diensten. Om flow te bereiken zijn 3 zaken van belang: (i) visualiseer het werk, (ii) limiteer de hoeveelheid taken waaraan tegelijkertijd wordt gewerkt, (iii) manage wachttijden zodat deze zo kort mogelijk worden.

SAFe principe #7: Gebruik een vast ritme en synchroniseer de werkzaamheden

Een vast ontwikkelritme leidt tot voorspelbaarheid. Complexe projecten vergen vaak meerdere teams. Dit zorgt weer voor afhankelijkheden tussen de teams. Als de ontwikkelwerkzaamheden gesynchroniseerd zijn, kunnen de afhankelijkheden makkelijker ontdekt en opgelost worden.

SAFe principe #8: Spreek de intrinsieke motivatie van de kenniswerkers aan

Individuele bonussen (en andere extrinsieke motivatoren) leiden zoals we weten niet tot intrinsieke motivatie. Sterker nog, vaak leiden individuele extrinsieke motivatoren slechts tot onderlinge concurrentie en het verlies van samenwerking tussen de medewerkers.

Beter is het om de intrinsieke motivatie van de medewerkers aan te spreken. Om dit mogelijk te maken is het zaak om hen autonomie en purpose te geven. Dit leidt tot meer betrokkenheid bij de medewerkers, deze betrokkenheid kan vervolgens leiden tot meer creativiteit en betere producten en diensten voor de klanten.

SAFe principe #9: Decentraliseer besluitvorming

Om snel waarde te kunnen creëren heb je snelle gedecentraliseerde besluitvormingsprocessen nodig. Deze leiden tot reductie van vertraging, betere flow in de productontwikkeling, snellere feedback en meer innovatieve en creatieve oplossingen.

Daarnaast blijft de noodzaak bestaan van het centraal nemen van beslissingen als deze bijvoorbeeld strategische impact hebben. Het is dus van belang om een framework te kiezen waar zowel ruimte is voor centrale als decentrale besluitvorming.

Geïnteresseerd om meer te weten over SAFe? Volg dan onze Leading SAFe Training of neem eens contact met ons op om vrijblijvend telefonisch kennis te maken met een van onze ervaren Agile trainers & coaches. We beantwoorden je vragen graag, bel 020 2614 195.

Ook interessant:

Volg ons op LinkedIn (we delen onze blogs met je)

Over de auteur: Christiaan Kleczewski

Christiaan is Agile Coach en trainer. Zijn expertise ligt op het implementeren en begeleiden van Agile in organisaties en Scrum en andere raamwerken in teams. Dit doet hij op een pragmatische manier met aandacht voor de specifieke omstandigheden in de organisatie en de teams. Immers, organisaties en teams bestaan uit mensen en mensen zijn allemaal anders. Christiaan deelt zijn kennis en ervaring in blogs die regelmatig te lezen zijn op deze website.