slim
samen
werken

9 competenties van de Agile Coach

Welke competenties moet een goede Agile Coach bezitten? Deze vraag is lastig te beantwoorden aangezien er met verschillende invalshoeken wordt beoordeeld. Er wordt gemiddeld gesproken over een goede Agile Coach als een individueel karakter (authenticiteit) opgebouwd met kennis, vaardigheden en ervaringen in elke situatie goed uit de verf komt. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat een Agile Coach zoveel mogelijk vanuit een Growth Mindset opereert. Ieder coach kan namelijk competenties ontwikkelen, maar een goede Agile Coach stelt zichzelf ook continu open voor persoonlijke groei. In deze blog worden 9 competenties genoemd die een succesvolle Agile Coach bezit.

Competentie 1: Communicatief op meerdere niveaus

De Agile Coach opereert op verschillende niveaus in een organisatie: strategisch, tactisch en operationeel. Dit betekent dat je een breed netwerk van stakeholders hebt, met ieder zijn eigen behoeftes. Een goede Agile Coach begrijpt deze behoeftes door continue te onderzoeken wat er echt schuilgaat achter bepaalde vraagstukken. Begrip voor de situatie is van belang om communicatief de juiste interventies te ondernemen.

Competentie 2: Agile mindset

De Agile Coach doorleeft de Agile mindset: niet als aangeleerde truc, maar vanuit geëigend ideologie. Een intrinsieke passie en geloof voor de Agile cultuur zorgt voor de oprechtheid om daadwerkelijk verschil te maken. Inherent hieraan is de Growth Mindset van Carol Dweck. Deze mindset uit zich in gedrag als: uitdagingen aan gaan, open staan voor feedback en het ontwikkelen van talent. Medewerkers met deze mindset houden de wil om te blijven groeien en maken teams en organisaties daardoor wendbaarder.

scrum master rol en taak is faciliteren

Competentie 3: Agile raamwerken

Een Agile cultuur heeft geen poot om op te staan zonder een Agile structuur. De verschillende Agile raamwerken geven vorm aan deze structuur. Raamwerken zijn kaders die helpen om in een complexe omgeving toch structuur te bieden. Hierbij kan gedacht worden aan raamwerken zoals Scrum, Design Thinking, Kanban, Lean start-up. Door deze raamwerken te gebruiken, behouden organisaties het balans tussen Agile denken en Agile handelen.

Competentie 4: Coaching skills

Het woord zegt het al: Agile COACH. Wel zo handig dus om de juiste coaching skills te beheersen. Grofweg hebben we het vaak over 3 communicatieve vaardigheden: observeren, luisteren en krachtige vragen stellen. Daarbij is het belangrijk je intuïtie te ontwikkelen, om zelf te kunnen inschatten wanneer je welke skill inzet. Wees je bewust van de verschillen van coaching op individueel niveau of teamniveau. De Agile Coach werkt uiteindelijk voor het systeem/collectief dus initieel is team coaching het uitgangspunt. Hiermee breng je individuen dichter bij elkaar om niet alleen werkplezier te creëren, maar ook gezamenlijke doelen na te streven en te behalen. Een Agile Coach kan hiervoor bijvoorbeeld Het GROW-coach model gebruiken.

scrum master rol en taak als coach

Competentie 5: Teamdynamiek

Een Agile Coach ziet het team als een geheel. Door alle individuen te betrekken in het proces en/of project, wordt de collectieve wijsheid uit de groep benut. Toch kenmerken veel teams zich door ongelijkwaardigheid: one-man-shows of uitgecheckte teamleden. De Agile Coach faciliteert de juiste werkvormen om teamdynamiek te versterken. Liberating Structures kunnen hier bijvoorbeeld goed bij helpen.

Competentie 6: Veranderkunde

De omslag naar Agile werken vraagt om een gedragsverandering van de medewerkers in de organisatie. Een gedragsverandering gaat niet over 1 nacht ijs en geduld is daarbij een schone zaak. Bij gedragsverandering komen vaak emoties kijken, het is dan ook belangrijk hier (kort) aandacht aan te besteden en deze niet te negeren. Het faciliteren van gedragsverandering vraagt om activiteiten die mensen richting het gewenste gedrag begeleiden. Oefenen met verschillende situaties tijdens een rollenspel, zoals een Daily Scrum kan hier op een leuke manier vorm aan geven.

 

 

Competentie 7: Dienend Leiderschap

Leiderschap is een belangrijk onderdeel van Agile werken. Daarom wordt leiderschap in een bepaalde vorm ook van de Agile Coach verwacht. We hebben het hier niet over directief leiderschap, maar coachend leiderschap waarbij het denkwerk vanuit de individuen zelf komt. Situationeel kan dit een andere vorm aannemen, maar de basis blijft dat de Agile Coach geen inhoudelijke keuzes maakt. De Agile Coach faciliteert de benodigde inzichten om tot besluitvorming te komen en helpt het team en de organisatie bij het zelfstandig beslissingen maken. Persoonlijk leiderschap is hierbij een goed startpunt om vanuit te werken.

Competentie 8: Opleiden

Om teams en organisaties meekrijgen in een nieuwe mindset met een nieuwe vorm van werken, moet de nieuwe wereld worden geschetst. Coachen van medewerkers, die deze wereld niet kennen met de verwachting dat ze zich daar naartoe bewegen, is vaak een energie- en tijdrovende klus. Daarom is het faciliteren en inplannen van opleidingen (in de vorm van training, workshops, theorie) een essentieel onderdeel in de beginfase. Een Agile Coach zorgt dat medewerkers begrijpen waarom de verandering noodzakelijk is en wat er van ze verwacht wordt in het kader van rollen, verantwoordelijkheden, raamwerken, gedragingen etc.

scrum master rol en taak is opleiding

Competentie 9: Visionair

De Agile Coach is een visionair: iemand die een stip op de horizon weet te faciliteren zodat een organisatie weet waar zij naartoe wil bewegen. Dat wil ook zeggen dat hij/zij in staat is het nog onzichtbare voor medewerkers zichtbaar te maken en hen op de juiste manier daarin mee te nemen. Dit is niet altijd even makkelijk en verschillende tools kunnen hierbij goede ondersteuning geven, zoals de purpose van het team canvas of de Product Visie template.

Benieuwd hoe jij jouw competenties als Agile Coach (verder) ontwikkelt? In de Agile Coach opleiding wordt hier aandacht aan gegeven en ontwikkel jij je op díe competenties waar jij aandacht op wilt.

Ook interessant:

Vind je dit artikel interessant?

Volg ons op LinkedIn (we delen onze blogs met je)

Over de auteur: Willemijn van Lier

Willemijn is Zelforganisatie- en Agile Coach. Haar passie om teams in beweging te krijgen is merkbaar zodra ze de ruimte binnen stapt. Zij benadrukt dat vertrouwen, autonomie en purpose de basis vormen voor succesvolle teams. Dit stimuleert dat teams zelf de verantwoordelijkheid voelen om gezamenlijke resultaten te behalen. Willemijn vertaalt makkelijk theorie naar praktijk; actie wakkert het leervermogen aan en daarmee de potentie om als team te groeien.