slim
samen
werken

12 verfrissende online werkvormen voor draagvlak en resultaat

Online samenwerken met een team zorgt voor nieuwe online werkvormen die uitdagingen met zich mee brengen. Hoe zorg je ervoor dat de aandacht van de teamleden behouden blijft? Hoe zorg je ervoor dat iedereen gehoord wordt? Hoe zorg je ervoor dat er resultaat wordt behaald?

In deze blog worden 12 online werkvormen genoemd, die kunnen zorgen voor meer draagvlak en resultaat. De 12 werkvormen zijn opgedeeld in 6 thema’s.

Voor al deze werkvormen is het belangrijk om een tool te gebruiken waar je je team kan opdelen in kleinere subgroepen. In Zoom kun je werken met zogenaamde ‘breakout rooms’ deze werken erg goed om deel-discussies te faciliteren.

12-online-werkvormen

Thema: Vertrouwen

1. Appreciative interview

Doel: Door middel van een Appreciative interview ontstaat een positieve sfeer in de groep. Deze sfeer draagt bij aan vertrouwen en geeft het team momentum om op een positieve manier een uitdaging aan te pakken.

Hoe:

 • Maak breakout rooms waar teamleden in tweetallen aan deelnemen.
 • Een teamlid vertelt in 10 minuten een verhaal over een (werk) situatie waar hij/zij trots op is. Wat was de inbreng? Welke acties zijn er ondernomen? Welke effecten had dat op anderen?

Het tweede teamlid stelt hierbij waarderende en positieve vragen, bijvoorbeeld: Wat ging er zo goed in deze situatie? Wat was jouw grootste bijdrage bij het succes? Hoe zag je dat het succesvol was? Hoe reageerden je teamleden op jouw positieve acties?

 • Na 10 minuten ruilen de deelnemers van rol.
 • Nadat beiden hun verhaal hebben gehouden, komen de groepen weer bij elkaar in de gemeenschappelijke call.

Vraag enkele deelnemers om te vertellen wat hen geraakt heeft in het verhaal dat ze net hebben gehoord.

2. Heard, Seen, Respected

Doel: Deze werkvorm zorgt voor empathie. Iedereen heeft wel eens een situatie meegemaakt waarin die zich niet gehoord, gezien of gerespecteerd heeft gevoeld. Daarnaast merken teamleden dat ze op elkaar kunnen bouwen.

Hoe:

 • Maak breakout rooms waar teamleden in tweetallen aan deelnemen.
 • Een teamlid vertelt in 5 minuten een verhaal over een moment waarop hij/ zij zich niet gehoord, gezien of gerespecteerd heeft gevoeld. Het andere teamlid interrumpeert niet.
 • Na 5 minuten ruilen de deelnemers van rol.
 • In 5 minuten bespreken ze samen welke ervaringen ze hebben opgedaan tijdens het vertellen en het luisteren
 • De groepen komen weer bij elkaar in de gemeenschappelijke call en delen hun ervaringen.

Meer leuke online werkvormen leren? We hebben hier een speciale workshop voor ontwikkeld in ons Slim Online Samenwerken Curriculum.

online werkafspraken

Thema: Gezamenlijk doel

3. 9 Whys

Doel: Door middel van deze werkvorm ontdekt het team wat echt belangrijk is. Het team komt tot de kern van de zaak en kan dan snel handelen zonder afgeleid te worden door bijzaken

Hoe:

 • Maak breakout rooms waar teamleden in tweetallen aan deelnemen.
 • In 5 minuten bevraagd één van de twee teamleden de ander:

Wat doe je als je met … bezig bent? Hier vul je een belangrijke teamactiviteit in. Waarom is dat belangrijk voor jou? Vervolgens blijf je de waarom vraag stellen, in totaal 9 keer. Dit leidt ertoe dat de kern duidelijk wordt.

 • Na 5 minuten ruilen de deelnemers van rol.
 • Maak vervolgens breakout rooms waar twee tweetallen (4 teamleden in totaal) bijeenkomen om hun inzichten te delen in 5 minuten.
 • Tenslotte komen de groepen weer bij elkaar in de gemeenschappelijke call, hierin worden de inzichten dan plenair met elkaar gedeeld.

4. Min Specs

Doel: Begrijpen wat essentieel is om succesvol te zijn. Scheiden van de hoofd- en de bijzaken. Focussen van energie op de hoofdzaken.

Hoe:

 • Stel het team de vraag wat alle dingen zijn die gedaan of gelaten moeten worden om een bepaalde uitdaging tot een succesvol einde te brengen. Dit zijn de maximale specificaties.
 • Geef iedereen individueel 1 minuut om zelfstandig een lijst te maken. Gebruik hier bijvoorbeeld Trello of een andere tool waaraan mensen gezamenlijk kunnen werken.
 • Maak breakout rooms waar 4 tot 7 teamleden aan deelnemen.

Deze groep heeft 5 minuten om deze lijst gezamenlijk uit te breiden. Vervolgens gaat de groep in 15 minuten elk item in de lijst kritisch bekijken. Als we dit niet zouden doen zouden we dan ons doel behalen? Zo ja, dan wordt dit item van de lijst geschrapt.

 • Houdt indien nodig (als de lijst nog niet helemaal afgewerkt is) een tweede ronde.
 • Tenslotte komen de groepen weer bij elkaar in de gemeenschappelijke call, kom in 15 minuten tot de gezamenlijke kortste lijst van minimale specificaties.

Thema: Kennis genereren en delen

5. 1-2-4-all

Doel: Snel ideeën genereren waarbij ieder teamlid inbreng heeft. Bereiken van consensus over oplossingen.

Hoe:

 • Stel het team een vraag waar gezamenlijk een oplossing voor gevonden moet worden.
 • Geef iedereen individueel 1 minuut om zelfstandig oplossingen te bedenken.
 • Maak breakout rooms waar teamleden in tweetallen aan deelnemen.

Die tweetallen delen 2 minuten hun oplossingen en bouwen daarop voort.

 • Maak vervolgens breakout rooms waar twee tweetallen (4 teamleden in totaal) bijeenkomen om hun inzichten te delen in 4 minuten.
 • Tenslotte komen de groepen weer bij elkaar in de gemeenschappelijke call, elke groep deelt een belangrijk idee met de andere groepen.

6. Troika Consulting

Doel: Teamleden helpen bij het vinden van oplossingen voor uitdagingen die ze hebben. Bouwen van vertrouwen in het team.

Hoe:

 • Geef iedereen individueel 1 minuut om zelfstandig na te denken over een uitdaging waar zijn hulp bij kunnen gebruiken.
 • Maak breakout rooms waar teamleden in drietallen aan deelnemen.

In drie rondes krijgt elk teamlid de kans om zijn of haar uitdaging uit te leggen, waarbij de andere twee oplossingen aan kunnen dragen. Degene met de uitdaging is de ‘cliënt’ en de andere twee zijn de ‘consultants’.

 • De cliënt legt in 1 minuut de uitdaging uit.
 • De consultants stellen hier in 1 minuut vragen over.
 • De cliënt zet vervolgens de camera en microfoon uit.
 • De consultants brainstormen gedurende 5 minuten hard op over ideeën, suggesties, opties en oplossingen voor de uitdaging.
 • De cliënt zet camera en microfoon weer aan en deelt wat de meest waardevolle inzichten zijn uit de brainstorm.
 • Ruil van rol en begin opnieuw totdat alle drie de deelnemers de rol van cliënt hebben ingenomen.

Thema: Stakeholder management

7. Celebrity Interview

Doel: Op een dynamische manier creëren van een connectie tussen een expert (stakeholder, leider) en het team.

Hoe:

 • De gespreksleider en de expert hebben camera en microfoon aan. De toehoorders hebben deze uit.
 • De gespreksleider introduceert de expert en het thema.
 • In 15 tot 20 minuten interviewt de gespreksleider de expert over het thema.
 • Via de werkvorm 1-2-4-all worden nieuwe vragen gegenereerd door de toehoorders.
 • Deze vragen worden aan de gespreksleider gegeven en deze selecteert een aantal vragen en stelt deze in 5 tot 10 minuten aan de expert.
 • Tenslotte sluit de interviewer de sessie met een samenvatting en het bedanken van de expert.

8. Impromptu Networking

Doel: Zorgen voor saamhorigheid tussen team en stakeholders. Deze connecties zorgen voor wederzijds begrip.

Hoe:

 • Nodig teamleden en stakeholders uit.
 • Stel de groep de deze vragen: Welke grote uitdaging breng je in? Wat hoop je op te halen? Wat hoop je te brengen?
 • Maak breakout rooms waarbij mensen in tweetallen uit een gaan en deze vragen in 5 minuten aan elkaar beantwoorden.
 • Maak na 5 minuten nieuwe tweetallen en herhaal dat daarna nogmaals.
 • De groep komen weer bij elkaar in de gemeenschappelijke call en delen ervaringen.

Thema: Actie

9. 15% Solutions

Doel: Het herkennen van de acties waaraan iedereen direct kan gaan werken. Dit creëert momentum voor de rest van de werkzaamheden.

Hoe:

 • Stel het team de volgende vragen: Wat is jouw 15%? Waarin heb jij vrijheid om te handelen zonder toestemming te hoeven vragen? Wat kun jij doen zonder extra middelen of mandaat?
 • Geef iedereen individueel 5 minuten om zelfstandig een lijst te maken.
 • Maak breakout rooms voor 2 tot 4 teamleden.
 • Iedereen krijgt 3 minuten om zijn of haar lijst te delen, de rest luistert.
 • Vervolgens krijgt de rest 5 minuten om vragen te stellen, ideeën te delen en adviezen te geven.
 • Ruil van rol en begin opnieuw totdat iedereen aan de beurt is geweest.

10. What?, So, What?, Now What?

Doel: Teams gezamenlijk laten reflecteren op een gedeelde ervaring. Dit gebeurt op een manier die begrip bouwt en oproept tot het nemen van acties zonder in conflicten te belanden.

Hoe:

 • Beschrijf de gedeelde ervaring. Dit kan bijvoorbeeld de afronding van een project zijn.
 • Via de werkvorm 1-2-4-all beantwoordt het team de vraag: “Wat is er gebeurd en wat heb jij daarvan gemerkt?”.
 • Daarna wordt weer via de werkvorm 1-2-4-all de vraag: “Dus wat is belangrijk, welke conclusies lijken er te zijn” beantwoord.
 • Tenslotte wordt via de werkvorm 1-2-4-all de vraag:” Wat zijn nu de acties die hierbij horen?” beantwoord.

Meer leuke online werkvormen leren? We hebben hier een speciale workshop voor ontwikkeld in ons Slim Online Samenwerken Curriculum.

Thema: Innovatie

11. TRIZ

Doel: Deze werkvorm zorgt ervoor dat heilige huisjes omver worden geworpen en dat ‘vreemde’ ideeën en oplossingen gevonden kunnen worden.

Hoe:

 • Leg uit wat het doel van het team is, welke uitdaging moet worden opgelost?
 • Via de werkvorm 1-2-4-all beantwoordt het team de vraag: “Maak een lijst met acties die ervoor zorgen dat de slechts mogelijke resultaten behaald gaan worden”. Met andere woorden, “wat kunnen we doen om het resultaat te saboteren?”.
 • Daarna wordt weer via de werkvorm 1-2-4-all de vraag: “Wat zijn activiteiten die wij nu uitvoeren die lijken op de acties van de eerste lijst” beantwoord.
 • Tenslotte wordt via de werkvorm 1-2-4-all de vraag:” Welke activiteiten uit de tweede lijst gaan we als eerste stoppen” beantwoord.

12. Improv Prototyping

Doel: Door een rollenspel te houden, ervaren teamleden de nieuwe manier van werken. Grote veranderingen kunnen worden opgeknipt in kleinere onderdelen. Creativiteit van het team wordt aangesproken om nieuwe ideeën te genereren.

Hoe:

 • Leg de regels van Improv Prototyping uit.
 • Beschrijf het scenario dat gespeeld wordt en de rollen die er zijn.
 • Het benodigde aantal teamleden gaat het scenario uitspelen. De rest van het team zet camera en microfoon uit en observeert het rollenspel.
 • Verdeel de observanten in groepen.
 • Via de werkvorm 1-2-4-all identificeert elke groep observanten afzonderlijk de succesvolle en minder succesvolle onderdelen van het scenario.
 • In elke groep wordt een nieuw rollenspel gespeeld voortbordurend op de geïdentificeerde succesvolle onderdelen.
 • Indien een groep het gevoel heeft een succesvolle aanpak te hebben, spelen ze deze als rollenspel uit voor het hele team.
 • Herhaal dit totdat het team een prototype heeft gevonden die ze in de praktijk willen uitvoeren.

Blogreeks Slim Online Samenwerken

Deze blog is onderdeel van een 6-delige blogreeks, waarin verschillende vraagstukken rondom online samenwerken worden belicht. Om teams te ondersteunen in het slim online samenwerken, heeft Agile Scrum Group 10 korte workshops ontwikkeld die per stuk kunnen worden afgenomen. Lees meer over het Slim Online Samenwerken Curriculum of schrijf je hier onder in voor de 6-delige blogreeks over online samenwerken.

Vind je dit artikel interessant?

Volg ons op LinkedIn (we delen onze blogs met je)

Over de auteur: Christiaan Kleczewski

Christiaan is Agile Coach en trainer. Zijn expertise ligt op het implementeren en begeleiden van Agile in organisaties en Scrum en andere raamwerken in teams. Dit doet hij op een pragmatische manier met aandacht voor de specifieke omstandigheden in de organisatie en de teams. Immers, organisaties en teams bestaan uit mensen en mensen zijn allemaal anders. Christiaan deelt zijn kennis en ervaring in blogs die regelmatig te lezen zijn op deze website.

[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]